GMINNA SZKÓŁKA PIŁKARSKA

REGULAMIN ORAZ STATUT GSP

Poniżej przedstawiamy REGULAMIN oraz STATUT Gminnej Szkółki Piłkarskiej.

STATUT

STATUT

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Gminnej Szkółki Piłkarskiej

Sątopy

6-11-2013

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Gminna Szkółka Piłkarska i zwane jest w dalszej części niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego, wolontariacie, ustawy o sporcie  oraz Statutu i wewnętrznych regulaminów.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „GSP” i wyróżniającego je znaku graficznego.
 • 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sątopy ul. Dworcowa 2 64-300 Nowy Tomyśl .
 • 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 • 4

Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej.

 • 5
 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może powoływać sekcje sportowe.
 3. Tryb powoływania sekcji i zasady ich funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia.
 • 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania za wynagrodzeniem pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

 • 7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

 • 8

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji  poprzez:

 1. organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia gry w piłkę nożną oraz innych dyscyplin sportu i rekreacji ruchowej,
 2. propagowanie i popularyzacja piłki nożnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. dążenie do objęcia swoją działalnością największej grupy osób,
 4. stałe podnoszenie poziomu sportowego, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej członków Stowarzyszenia,
 5. integracja środowiska wiejskiego poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych,
 6. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania.
 7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • 9
 1. Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 8 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
 2. tworzenie swoim członkom warunków do zaspokajania zainteresowań i umożliwianie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 3. prowadzenie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,
 4. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych,
 5. uczestnictwo w imprezach  sportowych innych klubów i organizacji sportowych,
 6. organizowanie zawodów i imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 7. działalność popularyzatorską w zakresie sportów drużynowych,
 8. propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego, sportu i rekreacji,
 9. podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działalności,
 10. wydawanie, w miarę potrzeb, materiałów szkoleniowych i biuletynów informacyjnych,
 11. podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.
 12. Działalność, o której mowa w  § 8 i § 9 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna i nie stanowi działalności gospodarczej.
 • 9a
 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 10

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 1. współpracy w osiąganiu wspólnych celów,
 2. wzajemnego zaufania,
 3. fair play.
 • 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków uczestników,
 3. członków honorowych,
 4. członków wspierających.
 • 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, uiściła wpisowe i zobowiązała się przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia.
 • 13
 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna, która:
 2. nie ukończyła 18 roku życia,
 3. przedłożyła zgodę swoich prawnych opiekunów na uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowi uczestnikowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
 • 14
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób jest zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 • 15
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 • 16

Członków zwyczajnych, uczestników i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 • 17
 1. Członek zwyczajny i członek honorowy ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia a także prawo do:
 2. brania udziału w Walnym Zebraniu Członków w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Walnego Zebrania,
 3. aktywnego uczestniczenia w działalności statutowej i sportowej Stowarzyszenia,
 4. korzystania z urządzeń i obiektów sportowych Stowarzyszenia w ramach zarządzeń i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 5. reprezentowania barw Stowarzyszenia w imprezach sportowych i rekreacyjnych,
 6. korzystania z ulg i pomocy przyznawanych członkom Stowarzyszenia przez Zarząd,
 7. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 8. noszenia odznaki klubowej,
 9. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
 10. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 11. godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię,
 12. wykazywania szczególnej troski i dbałości o urządzenia, sprzęt klubowy i obiekty sportowe,
 13. przestrzegania etyki sportowej,
 14. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 15. uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 16. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §16 ust. 1 pkt 1-7. Ponadto członek wspierający:
 17. ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
 18. jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 19. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 • 18
 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
  1. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  2. zalegania z opłatą składek członkowskich za dany rok kalendarzowy.
 5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2  może zostać wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Uchwała Walnego Zebrania Członków rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.
 8. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członka.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

 • 19
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd Stowarzyszenia,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 • 20

Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków w wyborach tajnych lub jawnych, stosownie do uchwały Walnego Zebrania Członków.

 • 21
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
 4. z głosem doradczym – członkowie uczestnicy i wspierający oraz zaproszeni goście.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
 6. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
 7. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 • 22
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowany wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż  w terminie 30 dni od złożenia wniosku o jego zwołanie.
 7. Każdy członek Stowarzyszenia powinien otrzymać pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Walnego Zebrania Członków, które powinno być wysłane lub doręczone osobiście przez Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej na 14 dni przed terminem jego przeprowadzenia. Na wniosek członka Stowarzyszenia zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków może być wysłane pocztą elektroniczną na wskazany przez członka adres.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć także wtedy, gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni, a żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zebrania ani proponowanego porządku obrad.
 9. Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 • 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielanie im absolutorium,
 5. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia:
  1. Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu majątku Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz,
 11. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 • 24

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w § 35 Statutu.

 • 25
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Zarząd składa się od 3 do 5  członków, wybranych na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona na pierwszym posiedzeniu prezesa.
 5. Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty wyborów.
 6. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie kadencji, Zarząd Stowarzyszenia na zwolnione miejsce dokoptowuje nowego członka z tym, że liczba osób pochodzących z wyboru nie może być mniejsza niż 1/3 składu.
 7. Dokooptowani członkowie Zarządu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie członków. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków należy dokonać wyborów uzupełniających.
 • 26
 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 4. ustalanie rocznych planów działalności,
 5. uchwalanie regulaminów pracy sekcji Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji sportowych,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie, zawieszanie w prawach członka).
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
 10. Posiedzenia są protokołowane.
 11. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 • 27
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli     nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 • 28
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy Statut, należy:
 2. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wykonywania przez Zarząd Stowarzyszenia uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
 4. występowanie do Walnego Zebrania Członków lub do Zarządu z odpowiednimi wnioskami wynikającymi z kontroli,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 6. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków,
 7. zwoływanie w razie uzasadnionej potrzeby posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
 8. kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniach lub poprzez wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość.
 • 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

Rozdział V

Sekcje sportowe

 

 • 30
 1. Sekcje sportowe Stowarzyszenia stanowią komórki organizacyjne Stowarzyszenia grupujące członków uprawiających określoną dyscyplinę sportową.
 2. Sekcje sportowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania sekcji sportowej określa uchwalony przez  Zarząd Regulamin Sekcji.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze

 

 • 31
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  2. subwencje i dotacje,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. wpływy ze startowego za udział w zawodach,
  5. darowizny, zapisy, spadki,
  6. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  7. wpływy ze sponsoringu,
  8. wpływy z ofiarności publicznej.
 3. Majątek Stowarzyszenia służy działalności statutowej Stowarzyszenia, która obejmuje m.in.:
  1. zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla członków Stowarzyszenia
  2. organizowanie treningów zarówno na powietrzu jak i na hali sportowej pod opieką i nadzorem trenerów lub instruktorów sportowych
  3. organizowanie turniejów bądź zawodów sportowych pod nadzorem trenerów lub instruktorów, w ramach których zapewniony jest poczęstunek (wyżywienie lub napoje) dla uczestników, transport, zakwaterowanie, nagrody dla uczestników; imprezy sportowe odbywają się przy udziale sędziów
  4. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych dla członków Stowarzyszenia, w ramach których zapewnione jest zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, transport uczestników, opieka nad uczestnikami
 • 32

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 • 33

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2) wykorzystania lub przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w pkt. 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 • 34

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

 • 35

Uchwalenie Statutu, jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości ¾ głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

 • 36
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 2. Likwidatorem jest Zarząd, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

 

rEGULAMIN

Regulamin Klubu Sportowego

GMINNA SZKÓŁKA PIŁKARSKA SĄTOPY

1

Cele Klubu

 1. organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia gry w piłkę nożną oraz innych dyscyplin sportu i rekreacji ruchowej,
 2. propagowanie i popularyzacja piłki nożnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. dążenie do objęcia swoją działalnością największej grupy osób,
 4. stałe podnoszenie poziomu sportowego, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej członków Stowarzyszenia,
 5. integracja środowiska wiejskiego poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych,
 6. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania.
 7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 2

Struktura organizacyjna Klubu

 1. Odpowiedzialność i nadzór nad funkcjonowaniem Klubu spoczywa na Zarządzie Stowarzyszenia .
 2. Osobą odpowiedzialną za szkolenie sportowe jest koordynator Klubu.
 3. Osobą odpowiedzialną za kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi jest trener.
 4. Osobą do pierwszego kontaktu jest trener prowadzący daną grupę.
 5. Zebrania Zarządu lub trenerów z rodzicami/opiekunami są zwoływane w zależności od potrzeb, po uprzednim zawiadomieniu rodziców/opiekunów drogą mailową, telefoniczną lub poprzez komunikat na stronie internetowej Klubu przynajmniej na tydzień przed planowanym spotkaniem.
 6. Obecność rodziców lub opiekunów prawnych na zebraniach jest obowiązkowa.

 3

Zasady ogólne

 1. Zawodnikiem Klubu Sportowego Gminna Szkółka Piłkarska Sątopy, zwanego dalej Klubem, może zostać każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej i którego rodzic lub opiekun prawny wypełnił, podpisał i dostarczył klubowi deklarację członkowską.
 2. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. Wyjątek stanowi inna organizacja wyjazdu, poprzedzona komunikatem Klubu i ustalona z rodzicami lub opiekunami zawodników.
 3. Każdy zawodnik może brać udział w zajęciach tylko pod warunkiem złożenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej Klubu.
 4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze Klubu aktualnych badań lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego niezwłocznie po rozpoczęciu treningów oraz powtarzania badań zgodnie z zaleceniem lekarza. Badania są ważne maksymalnie 12 miesięcy, chyba że lekarz ustali inaczej. Klub zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do treningu zawodnika nie posiadającego ważnych badań lekarskich.
 5. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
 7. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.
 8. Każdego zawodnika w trakcie trwania zajęć obowiązuje strój treningowy Strój halowy : Kadry -niebieska koszulka klubowa , czarne spodenki i białe getry); Strój na otwartą przestrzeń: Kadry-w okresach chłodnych-niebieska bluza Joma, czarne spodnie lub czarne spodenki nałożone na czarną długą odzież  (np. termo itp.) i białe getry.

Strój halowy: Oddziały-Strój danego oddziału

Strój na otwartą przestrzeń- w okresach chłodnych dowolny w okresach cieplejszych strój danego oddziału.

O przejściu na strój halowy w okresach cieplejszych decyduje trener do jego decyzji podporządkowuje się każdy zawodnik.

Posiadanie odpowiedniego stroju jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

 1. Każdego zawodnika w który stawia się na, mecz ligowy oraz kontrolny obowiązuje strój klubowy reprezentacyjny – warunek dopuszczenia do udziału w meczu.
 2. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 3. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek innych używek.

4

Zasady ogólne – składki, darowizny

 1. Wysokość składek na dany rok  ustala Zarząd Stowarzyszenia . Stowarzyszenie nie pobiera opłat za szkolenie dzieci i młodzieży.
 2. Rezygnacja z zajęć powinna być w formie pisemnej podpisana i wysłana e-mailem, listem lub dostarczona osobiście do biura Klubu.
 3. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest terminowe opłacanie składek lub opłat członkowskich, zaległość większa niż 7 dni skutkuje zawieszeniem w zajęciach, zawieszenie nie zwalnia z obowiązku wpłaty składek za kolejne miesiące.
 4. Składki członkowskie w klubie są stałej wysokości niezależnie od ilości zajęć. Klub nie pobiera opłat za zajęcia.

 5

Prawa i obowiązki zawodnika Klubu

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Klubu.
 2. Zawodnik Klubu zobowiązuje się:
 • godnie reprezentować barwy Klubu zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
 • trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić odpowiednie buty piłkarskie,
 • przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
 • wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
 • być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 • w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
 • wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
 • podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
 • w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
 • sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Klubu i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Klubie, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
 1. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
 2. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dany mecz.
 3. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed rozgrywkami w czasie ustalonym przez trenera.
 4. Zakupiony przez Klub sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Klubie. Nie dotyczy to sprzętu za który rodzic lub opiekun poniósł całkowity koszt.
 5. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 6. Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Klubu.
 •  6

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Klubu

 1. Z uwagi na zły wpływ na koncentrację dzieci, w czasie treningów i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi. Chyba, że trener prowadzący udzieli na to zgodę.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach lub wyznaczonych do tego miejscach obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia lub zawody.
 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek, opłat członkowskich i administracyjnych do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, zgodnie z podpisaną deklaracją członkowską Klubu.
 5. Brak wpłaty składek opisanych w §4 skutkuje skreśleniem z listy członków Klubu. Ponowne przystąpienie do członkostwa Klubu wiąże się z poniesieniem wszystkich opłat, które ponosi nowo przybyły zawodnik.
 6. Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, w klubie nie są pobierane opłaty za szkolenie, tylko stałe składki członkowskie.
 7. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 21 dni, składka członkowska wynosi 50% składki podstawowej.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu Zarządu Klubu, trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do Zarządu Klubu, trenera prowadzącego lub koordynatora Klubu.
 10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Klubu.
 11. W skrajnych przypadkach Klub może pokryć część lub całość wysokości składki, opłaty członkowsko – administracyjne zawodnika za dany miesiąc. Odbywa się to tylko na podstawie pisemnej prośby rodzica/opiekuna, w której zawarte jest rzetelne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Prośby rozstrzyga Zarząd.
 12. Zakupiony sprzęt sportowy przez rodziców poddany zostaje personalizacji przez klub, stroje sportowe tj. numery na strojach nadawane są przez klub.
 • 7

Rodzaje wyróżnień

 1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Klubu są:
 • pochwała,
 • list gratulacyjny,
 • dyplom uznania,
 • nagroda rzeczowa.
 1. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd.
 • 8

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Klubu są:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
 1. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Klubu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 2. W przypadku uczestnictwa zawodnika Klubu w zawodach, turniejach, treningach czy innych formach rywalizacji, organizowanych przez inne kluby sportowe lub organizacje,  Zarząd może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu zawodnika ze struktur Klubu.
 3. W Klubie Sportowym Gminna Szkółka Piłkarska Sątopy jesteśmy otwarci na sugestię i krytykę dotyczącą naszego funkcjonowania , pracy trenerów i zarządu klubu, każdy z rodziców może wyrażać taką krytykę w formie rozmowy telefonicznej czy podczas zebrań z rodzicami, ale niedopuszczalna, zabroniona jest krytyka trenera w trakcie treningu, meczu oraz bezpośrednio przed i po nim, za naruszenie tej zasady klub może wykluczyć dziecko ze struktur klubu.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. Klub zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia ze struktur Klubu.
 3. Trener prowadzący daną drużynę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub Zarząd.
 5. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu można się odwoływać, ale odwołanie musi mieć formę pisemną i zostać dostarczone Zarządowi lub trenerowi w ciągu 7 dni od wydania decyzji Zarządu. Zarząd ma 14 dni na ustosunkowanie się do odwołania. W przypadku braku odpowiedzi na odwołanie w ciągu 14 dni, odwołanie traktowane jest jako skuteczne.

         Regulamin zawiera 9 paragrafów, 9  stron i został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia GSP  na zebraniu w dniu 3 Stycznia 2020 r.

W sprawach nie ujętych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu Stowarzyszenia Gminna Szkółka Piłkarska Sątopy www.gsp.edu.pl  oraz przepisy ogólne.

         Gminna Szkółka Piłkarska Sątopy nie jest typowym klubem, w którym najważniejszym celem jest szybki przyrost umiejętności oraz zwycięstwo za wszelką cenę kosztem przyjemności jaką niesie ze sobą sport. Oczywiście Klub dokłada wszelkich starań, by uczestnicy treningów piłkarskich rozwijali się sportowo, jednak mamy świadomość, że prawdziwe mistrzostwo sportowe może być osiągnięte wyłącznie w długotrwałym i systematycznym procesie. Często stosowana w klubach sportowych strategia szybkiego rozwoju jest nieskuteczna i krzywdząca. O ile wyniki przychodzą szybko, co wpływa na zadowolenie rodziców i zawodników, to gdy młodzi adepci sportu wchodzą w wiek seniorski szybko okazuje się, że odstają od rówieśników, których rozwój był długotrwały i systematyczny.

         W Gminnej Szkółce Piłkarskiej Sątopy nie dyskryminujemy.  wiemy, że wszyscy mają takie same szanse na osiągnięcie poziomu mistrzowskiego, bez względu na zamożność, talent czy pochodzenie. Drzwi GSP  stoją otworem dla każdego, kto czerpie ze sportu radość i przyjemność. Staramy się stworzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. Z dużą skutecznością stosujemy metody wychowawcze przez sport i do sportu, przygotowując zawodników nie tylko do odpowiedzialnego i efektywnego uczestnictwa w sporcie, ale również do przygotowania do życia w społeczeństwie, nie tylko sportowym. Duży nacisk kładziemy na propagowanie idei fair-play. Wierzymy, że ta zasada nie powinna odnosić się jedynie do sportu, ale powinna być obecna także w życiu codziennym, w domu, szkole czy w pracy. Jest ona fundamentem zdrowych i długotrwałych relacji międzyludzkich.

Sukces w seniorskiej karierze sportowej w dużej mierze zależy od tego, co zostało wypracowane już za młodu. Kolosalny wpływ na rozwój dziecka ma odpowiednio wybrany klub sportowy, który ma za zadanie szkolić i rozwijać potencjał każdego zawodnika.

W czasach postępu technologicznego i coraz bardziej wydłużającego się czasu spędzanego przed ekranami monitorów niezmiernie istotne jest, by zaszczepić zapał do aktywności fizycznej od najmłodszych lat. Ilość dyscyplin jest niezliczona, jednak niezmiennie największą popularnością cieszy się w Polsce piłka nożna. Szkółka Piłkarska to miejsce, gdzie dziecko nie tylko dba o sprawność fizyczną, ale rozwija pasję, trenuje technikę, jak i uczy się rozwiązań taktycznych, co procentuje w dalszej karierze. Trening piłki nożnej dzieci to również doskonała okazja dla najmłodszych do przekonania się na czym polega praca zespołowa.

Największe piłkarskie marki pokazują, jak ważne jest szkolenie kilku- i kilkunastoletnich zawodników. Również te mniejsze podążają w tym kierunku

Trenowana dyscyplina powinna odpowiadać naszym predyspozycjom i zainteresowaniom, jednak niezależnie od dokonanego wyboru – możemy spodziewać się wielu płynących z niego korzyści.

 

 

Zapraszamy

Zapisz Swoje
Dziecko

Et ligula sit quam, sapien lorem. Nec risus lorem vestibulum mi
facilisis. Tincidunt urna accumsan nec risus lorem vestibulum mi
facilisis.